рентабилност на собствения капитал

финансов капитал
/собствен капитал
x 100 %
=рентабилност на собствения капитал

рентабилност на собствения капитал = финансов капитал / собствен капитал x 100 %

Финансови коефициенти на компанията

обща ликвидност

краткотрайните активи
/текущи задължения
x 100 %
=обща ликвидност

обща ликвидност = краткотрайните активи / текущи задължения x 100 %

бърза ликвидност

(краткосрочни вземания
+краткосрочни инвестиции
+парични средства
) /текущи задължения
x 100 %
=бърза ликвидност

бърза ликвидност = ( краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства ) / текущи задължения x 100 %

незабавна ликвидност

(краткосрочни вземания
+парични средства
) /текущи задължения
x 100 %
=незабавна ликвидност

незабавна ликвидност = ( краткосрочни вземания + парични средства ) / текущи задължения x 100 %

абсолютна ликвидност

парични средства
/текущи задължения
x 100 %
=абсолютна ликвидност

абсолютна ликвидност = парични средства / текущи задължения x 100 %

финансова автономност

собствен капитал
/пасиви
x 100 %
=финансова автономност

финансова автономност = собствен капитал / пасиви x 100 %

задлъжнялост

пасиви
/собствен капитал
x 100 %
=задлъжнялост

задлъжнялост = пасиви / собствен капитал x 100 %

рентабилност на приходите от продажби

финансов резултат
/нетен размер на приходи от продажби
x 100 %
=рентабилност на приходите от продажби

рентабилност на приходите от продажби = финансов резултат / нетен размер на приходи от продажби x 100 %

рентабилност на пасивите

финансов резултат
/пасиви
x 100 %
=рентабилност на пасивите

рентабилност на пасивите = финансов резултат / пасиви x 100 %

капитализация на активите

финансов резултат
/сума на реалните активи
x 100 %
=капитализация на активите

капитализация на активите = финансов резултат / сума на реалните активи x 100 %